DGI Sydvest Skydning og DGI Sønderjylland Skydning
Online formandsmøde i DGI Sydvest Skydning
D. 22.3.21, kl. 19:00 – 20:00, på Zoom
 
 • Deltagende foreninger: Ribe, Outrup, Gårde, Gesten, Esbjerg, Rødding, Grindsted, Helle, Sdr. Omme, Gørding-Vejrup,
 • Deltagere fra aktivitetsudvalget: Preben Hermansen, Leo B. Madsen, Søren Kirkegaard, Ingrid Hauge, Emma Thyssen
 • Kontoret: Ida Søby Fogh.
 
Møde info;
 • Til dette onlinemøde deltog 10 forening, ca. 20 personer (der sad flere personer bag nogle af skærmene)
 • Til fysiske formandsmøder (bortset fra coronaåret 2020), var deltagelsen følgende:
  • 15.5.18., 14 deltagere fra 8 foreninger
  • 23.10.18., 26 deltagere fra 9 foreninger
  • 7.5.19., 23 deltagere fra 14 foreninger
  • 24.10.19., 34 deltagere fra 16 foreninger
 • Udvalget kan i tallene se, at der har været stigende opbakning til formandsmøderne og synes, at fremmødet til dette online formandsmøde også var rigtig flot. Tak til de deltagende foreninger for at I turde at kaste jer ud i dette forsøg sammen med os.
 
Referat:
Til en start ændres dagsordenen, således at foreningsrunden rykkes til pkt. 2, derefter er dagsordenen som udsendt. Dette er godkendt.
 1. Politisk orientering
  1. DM 15m blev aflyst. Men tak til Esbjerg og Sdr. Omme, der ville stille sig til rådighed som værtsforeninger, hvis det kunnet havde ladet sig gøre.
  2. Der har været nogle politiske møder på landsplan. I DGIs hovedbestyrelse er det blevet besluttet, der bliver nedsat et udvalg, der kigger på muligheder i skydning efter 2023. Udvalget skal komme med nogle anbefalinger i foråret 2022. I ugen efter dette politiske møde, havde Preben en del samtaler med Henning Kristensen (formand, DGI Sydvest). De aftalte, at de går i gang med at kigge på dette allerede nu her. Der er indkaldt til et dialogmøde d. 11.5., her begynder vi konkret at se på, hvordan der fortsat kan være skydning i Sydvest efter 2023. Udvalget og Ida har forberedt nogle punkter til dette møde, så vi er klar til at tage til det. Der bliver informeret ud omkring dette, når vi har været til dialogmødet og der er noget konkret at fortælle til skytteforeningerne i landsdelen.
  3. Kim fra Gårde har bedt om, der bliver kigget på behandling af våbentilladelser og behandling i SKV ift. våben i kikkertklassen. Dette har vist sig at gribe om sig. Preben går videre med det politisk, da det er sådan pt., at man skal have jagttegn for at have sådan et våben. Det gør, at DGI-skytter, der ikke er jægere, kan have et våben, der kan skyde i kikkertklassen. Der arbejdes videre på det, så der kan blive stillet forslag om på Aktivitetsmødet i DGI Skydning 2022, så vi kan få disse våben godkendt til DGI-skytter.
    
 2. Foreningsrunden
  1. Ribe
   Det går stille og roligt. Startede op med at skyde sidste lørdag. Iflg. aftale med Esbjerg og landsdelen startes der op på aftenstævner på riffel, og med Grindsted og landsdelen arbejdes der på aftenstævner på pistol. Der har været lidt medlemsnedgang. Det er der gerne, men Ribe plejer at hente medlemmerne i efteråret. Sådan gik det ikke i 2020. Ellers går det fornuftigt i foreningen.
    
  2. Outrup
   Er lukket som alle andre indendørsforeninger. Men hallen er lukket helt, så foreningen kan ikke komme ned på banen. Heller ikke kun 5 mand. Har mistet en del medlemmer. Varde Kommune betaler dog stadig til lokalerne, så det hjælper rent økonomisk. Har også lidt tab på hjælper/frivillig-siden lige nu, da folk reagerer forskelligt på det. Plejer at have 4. klasserne i januar for at forberede dem til Skole DM, hvis skolen er med i det og forholdene tillader det, kan det være, at de kan have 4. klasserne på besøg i eks. i maj i stedet.
    
  3. Gørding-Vejrup
   Der sker ikke meget. Har kun en 15m bane. Prøver at få nogle ideer til, hvad der kan gøres, når vi skal i gang i efteråret igen.
    
  4. Sdr. Omme
   Er også på corona-standby. Har været lukket ned siden jul. Plejer at stoppe til påske. Derfor har de også valgt at lukke ned nu og starte op med fuld kraft i september. Har også kørt et hold med sårbare børn, det er også lukket.
    
  5. Helle
   Har også lagt stille siden juleferien. Da man måtte starte op udendørs, fandt de 5 personer, der kunne stille banen op. Har skudt siden starten af marts. Der er godt gang i ungdom, det er sværere at få voksne ud. Men det var koldt – de voksne skal nok komme. Medlems status er lig sidste år. Efter påske kommer alt op at køre igen, som normalt. Hvis foreningen ønsker at skyde indendørs turnering, så skal de have lånt en tællemaskine et sted, med mindre der kan blive lidt elektronik til indendørs. Er fortrøstningsfuld ift. den kommende/nuværende udendørs sæson. Generalforsamlingen bliver udsat med en måned. Nævner noget om passus til vedtægtsændring ift. digital generalforsamling. Dette sendes ud med referatet.
    
  6. Gårde
   Har også kun indendørs bane. Udendørs har de dog airsoftbanen, der er startet op fra d. 10.3. Buebanen er ikke i gang endnu, men det er udendørs. Har søgt foreningspuljen til at købe 2 grovpistoler, fik 15.000 kr. Så nu kan de være flere med at skyde udendørs i Grindsted om sommeren.
    
  7. Gesten
   I Gesten er der kun 15m, så der er lukket. Derfor sker der ikke det helt store. Havde fået en del nye medlemmer, da de kunne starte op i efteråret. Håber at de kommer igen til næste efterår.
    
  8. Esbjerg
   Skydning startede op d. 1.3. på udendørsbanen. Der skydes udendørs hver lørdag, indtil det bliver lyst m aftenen. Hen over efteråret og hen over julen er der ikke sket meget. Venter på en indkaldelse til turneringsmødet, hvor vi skal drøfte, hvordan turneringen skal foregå. Medlemstal er cirka status quo.
    
  9. Rødding
   Det går også stille og roligt. Venter på at komme tilbage i foreningen, når der må skydes igen. Kørte FOKUS-forløb i efteråret (ADHD-børn). Måtte stoppe før tid pga. lukning. Men har fundet penge med skolen, DGI og Broen Vejen til at køre endnu et forløb, så de kan fortsætte, når de må åbne igen. Medlemstallet er nogenlunde det samme. Har fået bagvæggen lavet lige før juleferien, så den er køreklar. Fortæller at, hvis de skal have lavet vedtægtsændringer, koster det 1000 kr. i banken.
    
  10. Grindsted
   Grindsted Pistolklub og Grindsted Skytteforening er d. 1.1.21. fusioneret, så nu hedder de Grindsted Skyttekreds. De håber, at det kan gøre noget for foreningen. Pt. er der meget stilstand, men de håber og vil arbejde på, der sker noget udendørs, de har også planer for, når de starter op på 15m. Starter op udendørs 1.4. Riffel og pistol starter op sammen, så de har træning sammen mandag. Gårde låner udendørsbaneren på et andet tidspunkt. Sdr. Omme har skudt sammen med Grindsted om sommeren. Skytter fra de to foreninger betaler et lidt mindre kontingent end helårs-skytter. Der bliver afholdt 4. skydeaftner i løbet af sommeren, det bliver aftenstævner på 25m pistol. Stævnerne er fordelt mellem Grindsted og Ribe. Der er også sendt et tilbud ud til alle skytteforeninger fra Grindsted; der er mulighed for at testskyde ammunition på 15m, men også udendørs på 25m. Udendørs må der ikke skydes med kappeklædt ammunition pt., men der arbejdes på, at det kan lade sig gøre fremadrettet. Håbet er, at 1 bane kan blive godkendt til alle typer, såfremt våbnet er fastspændt i en skydebænk. Alle foreninger kan lave en aftale med Grindsted om at komme og prøve.
    
 3. Aktivitetsmøde i DGI Sydvest Skydning 2021
  Skulle have været holdt i november 2020. Kunne ikke lade sig gøre. Det er bestyrelsen i Sydvest, der skulle bestemme, om vi måtte udsætte. Det måtte vi. Vi må holde det, når det er passende og det kan lade sig gøre ift. retningslinjer. Da den nye forretningsorden blev lavet, blev det vedtaget, at det er OK at holde online. Dette har udvalget drøftet – men de vil gerne høre, hvad foreningerne siger;

  Skal vi vente og skal det være fysisk (evt. udendørs) eller skal vi afholde det online?
  JA til online; Esbjerg, Grindsted, GVS, Helle, Outrup, Gesten,
  NEJ til online; Ribe, Rødding, Sdr. Omme,
             Inden aktivitetsmødet skulle turneringsmødet gerne holdes. Kan turneringsmødet holdes
             online?
            JA til online turneringsmøde: Ribe, Esbjerg, Gesten, Grindsted, GVS, Helle, Outrup,
            Rødding, Sdr. Omme, Gårde.
            NEJ til online turneringsmøde; Minus.

Hvis vi efter påske af regeringen får at vide, vi må være en del flere mennesker samlet udendørs, så holder vi det sådan. Hvis det ikke bliver bedre end nu/vi må mødes flere mennesker endnu, så holder vi både turneringsmøde og aktivitetsmødet online.

 
 1. Orientering om nye aktiviteter i landsdelen
  1. Sommerturneringen; der er blevet sendt info ud. Tilbud til de foreninger, der ikke har en udendørsbane. Invitationen er kommet ud, så alle er orienterede. Hvis det bliver nødvendigt, bliver datoerne ændret.
  2. 25m aftenstævner med Grindsted og Ribe. Invitationen er kommet ud i dag. Det bliver super godt at få gang i.
    
 2. Evt.
  1. Ang. kommuner og tilskud: Alle kommuner kommer til at betale tilskud på lokale og medlemmer som sædvanligt, det er en måde, at støtte foreningerne på. Alle bør tjekke op på dette ift. deres kommune.
    
  2. Generalforsamling, se mere her: https://www.dgi.dk/foreningsledelse/artikler/generalforsamling-i-idraetsforeninger-i-2021-i-lyset-af-coronarestriktioner
   Følgende passus kan omskrives og bruges i foreningernes vedtægter, hvis de ønsker at tilføje en mulighed for digital generalforsamling pga. force majure :
   Stk. 7. DGI Sydvest kan beslutte, at årsmøde afvikles helt eller delvist elektronisk, hvis force majeure-forhold gør det umuligt at afvikle årsmødet som et fysisk møde. Afviklingen skal ske på betryggende vis, og der skal i indkaldelsen informeres om, hvordan deltagelse foregår.
   OBS!! Jeg (Ida) har været i kontakt med DGI Jura, der siger, at denne formulering stadig kan bruges næste år og året efter, da force majure stadig gælder, hvis der er forsamlingsregler o.l., der gør, at mødet ikke kan afholdes. Der arbejdes på at kigge ind i, hvordan generalforsamlinger mm. kan holdes digitalt ift. vedtægter uafhængigt af force majure. Der er dog ikke kommet noget konkret ud af det endnu. Da jeg ikke vil være bekendt at trække udsendelse af referat længere tid, får I dette nu. Når der er nyt i sagen, vil der komme samlet info ud på nyhedsbrev.

   2 artikler omhandlende måder at holde generalforsamling online på:
   1. https://www.dgi.dk/foreningsledelse/artikler/corona-kalder-paa-digitale-loesninger-disse-muligheder-har-foreninger
   2. https://www.dgi.dk/foreningsledelse/artikler/goer-generalforsamlingen-digital
   3. Denne metode fremgår af en af artiklerne: https://www.assemblyvoting.dk/
     
  3. Der spørges ind til 15m sommerturneringen; bliver datoerne ændret, hvis der ikke kan skydes der? Ja, det gør der. Hvis det kan lade sig gøre, så holdes turneringen som invitationen informerer, hvis ikke, så ændres datoerne. Hvis det værste er ude – at vi ikke kan åbne 15m banerne på denne side af sommerferien – så bliver den nok ikke til noget. Men vi håber!
    
  4. Det er gået godt med mødet rent teknisk. Man kan evt. gøre en indsats på for at få alle andre foreninger med, så vi kan mødes alle sammen.
    
  5. Ang. turneringsmødet; skal vi vente efter 6. april til at snakke om turnering? Vi afventer lige udmeldingerne, men vi tager det, så snart det kan lade sig gøre (fysisk, men ellers online)
    
 3. Tak for i aften.
 
For referat; Ida Søby Fogh.

Filer fra Word


Find din lokale skytteforening
Find forening hos DGI